han opleiding tot creatief therapeut - 2002/2006

In Mei 2006 haalde Drost zijn diploma Creatief Beeldend Therapeut aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Hij sloot zijn studie af met de performance 'Bob, Bep, Bas en de anderen'.

Het was me de leerperiode wel...*****


Nijmegen, 21 september 2003

Verklaring

Naar aanleiding van de mediumles beeldend, 20 september 2003.

Allereerst dit: in mijn beleving zijn de lessen beeldend geen lessen in kunst en heeft het maatschappelijk begrip kunst  voor mij geen  direct verband met de beeldende therapie. Ik vond het dan ook onverdraaglijk dat de les van ... in de beginfase werd gedomineerd door een discussie over de waarde van kunst en de diverse kunstuitingen.

Hierdoor ontstond een deling in de groep studenten: kunst lijkt iets waar je deskundig in bent of niet. De niet-kunstenaars staan aan de kant terwijl de kunstenaars bekvechten over al dan niet persoonlijke meningen en ervaringen.

Dit ergerde mij mateloos. Ik belandde in een zeer agressieve en later afwerende bui.

Plotsklaps merkte ik dat er 'niet-beeldende' studenten waren voor wie het begrip beeldend gaandeweg mijlenver af kwam te staan. Het fenomeen werken met beelden werd overwoekerd door het fenomeen waarde van kunst.

Daardoor werd ik erg verdrietig: hier wordt een grootheid verkwanseld en een mogelijke weg afgesneden:  de weg die ieder heeft om zich beelden eigen te maken, toe te eigenen en om beelden te creëren. Dat deze beelden ook vanuit een intrinsieke persoonlijke waarde kunnen worden gelezen zal middels reizen door het medium moeten worden ontdekt.

Ik ben uit de les weggelopen; enerzijds uit machteloosheid anderzijds uit (zelf)bescherming. Woede en frustratie bevochten elkaar de eerste plaats.

Ik heb een gesprek gevoerd met ... en hem gezegd dat ik een les zoals deze een slechte start vind. We worden in de therapeutische benadering geacht uit te gaan van het medium, laten we dat in de vaklessen dan ook daadwerkelijk doen. Dat medium is ?zoals uit bovenstaande mag blijken - in mijn  opvatting niet de kunst, maar het (werken met het) beeld.

Tot slot wil ik nog opmerken, dat de frustratie die ik voelde tijdens de les niet werd gevoed door een onvermogen om in de les in te breken, maar door de overtuiging dat met deze aanpak van ... de mogelijkheden van het medium ernstig worden tekort gedaan.

Een gelukkig gevolg van een en ander is dat ik meer dan ooit het belang en de waarde van het medium beeldend tot in mijn ziel heb ervaren.

Hiervoor dank ik jullie allemaal hartelijk !
Bart Drost


*****


Nijmegen, 17 november 2003.

Beste ...

Naar aan leiding van jouw brief dd 11-11-03 inzake voordracht/lezing C.T. de volgende vragen:

--in de brochure uitgangspunten en uitwerkingen lees ik dat de student een lezing geeft en daarbij keuze maakt uit een gegeven lijst met thema's. waarom wordt daar nu van afgeweken en krijgt de student een vastgelegd thema/onderwerp vanuit vastgelegde literatuur ?
--waarom is de tijdsindeling van hogerhand vooraf gemaakt en niet door de groep zelf ?
--waarom mag wel de tijd worden verschoven maar niet de inhoud ?
--wie is de docent(e) die mij beoordeelt en waarom hij/zij ?
--waarom worden juist de hoofdstukken 1,2,3,4 en 5 van De Roos twee maal behandeld?
--welke druk van de genoemde boeken beogen jullie ? (tweede druk winkelaar komt qua indeling niet overeen met het in de brief gestelde).
--gelden voor propedeuse, hoofdfase 1 en 2 dezelfde criteria ?
--bij wie moet ik terecht om enige structuur in de lezing te bewerkstelligen ?
--waarom komt deze lezingenmededeling per post ?

al deze vragen kunnen beter aan bod komen in een gesprek/uiteenzetting tussen begeleider en studenten.
Je stuurt samen met het lezingenrooster een nieuwe groepsindeling.
Hierover de volgende vragen:

--waarom wordt op dit moment zo een groepssplitsing toegepast ?
--heeft elke groep een vast aanspreekpersoon op de opleiding ( het klassenleraar oid) ?

Tot slot:
mij moet van het hart dat de onduidelijke structuren waarbinnen/waarmee de opleiding vorm wordt gegeven een chaotisch beeld opleveren. er wordt de indruk gewekt van een hap-snap-beleid, welk meer dan eens leidt tot de verzuchting 'ze hebben weer iets bedacht'. Dit laatste kan dan snel op een lijn worden gesteld met autoritair gedrag.

In mijn beleving werken deze structuren contraproductief inzake het stimuleren en motiveren tot studeren.Aangezien ik geen idee heb waar met mijn verhaal heen te kunnen, heb ik me bij deze tot jou gericht.Mochten er zaken aangeroerd zijn die niet in jouw werkveld thuis horen, dan hoor ik ook dat graag van je.In ieder geval reken ik op een reactie,

Vriendelijke groet van Bart Drost.


*****


Betreft: evaluatie mixed media,  1ste semester 2003/2004.

Beste ....,

We zijn bij elkaar gaan zitten (D1M2) om te bezien wat we zo vinden van de opleiding tot nu toe. Natuurlijk zijn de meningen divers. Eén punt steekt allen: de wijze waarop communicatie plaats vindt binnen  de opleiding.
Zowel naar studenten alsook naar docenten wordt mager of chaotisch gecommuniceerd. Dat werkt onvrede in de hand en maakt zaken die duidelijk waren veelal weer onhelder.
Wat ook stoort zijn de herhaaldelijk herziene benaderingswijzen van inhoudelijke toetsingscriteria (assessment, referaat) en het ogenschijnlijk plompverloren toepassen van nieuwe regels.

De afhandeling van assessment en referaat ( wanneer krijg je je beoordeling ?) laat onnodig lang op zich wachten.

Mededelingen van grote reikwijdte (groepsverandering, referaat, beoordelingscriteria) per brief worden als zeer storend en contraproductief ervaren.

Er blijkt behoefte aan een vast aanspreekpersoon voor de groep.

Duidelijk wordt langzaamaan, dat je 'alles zelf moet doen' en dat je de vrijheid hebt om wie dan ook aan te spreken en hem/haar jouw vraag/probleem voor te leggen.

In de groep zijn mensen die verguld zijn met het aanbod, anderen merken dat ze niets 'nieuws' bijleren, tot nu toe.

Tot zover.
Alles al bekend, neem ik aan ?

Groet van Bart Drost

*****


12 januari 2004
"op bezoek"
een werkbijeenkomst van D1M2 in het atelier van Bart Drost.
Donderdag 5 februari 2004.

Als afgesproken tijdens ons halfjaarlijks evaluatiegesprek zal D1M2 op donderdag 5 februari 2004 een uitje ondernemen naar mijn atelier, op Graafseweg 183a in Nijmegen. Het is de bedoeling om een fijne middag te hebben en samen een maaltijd te nuttigen.

Er gingen stemmen op die behoefte uitten aan een activiteit. Welnu:
Het thema van de werkbijeenkomst is "op bezoek".
Naast het feit dat je werkelijk bij iemand op bezoek gaat, wil ik je vragen bij jezelf na te gaan wat op bezoek gaan bij iemand bij jou zoal oproept: plezierige of vervelende herinneringen van vroeger ? een spannende sensatie ? iets wat zo nodig moet maar waar je eigenlijk geen zin in hebt ? schrik voor het onbekende ? is er wel een fijne w.c. ? wat zal ik aantrekken ? hoe lang word ik geacht te blijven ?  kan ik gaan wanneer ik er echt niets meer aan vind ? kan ik de weg wel vinden ? zou ik het eten wel lusten ?

Het is de bedoeling dat ieder van ons tijdens de bijeenkomst iets omtrent "op bezoek" verwoordt, verbeeldt, vermuziekt, verdramaat of op andere wijze doet. Er zijn genoeg beeldende middelen in het atelier, er zijn enkele slaginstrumenten en natuurlijk een blokfluit? Je kunt zelf de spullen of instrumenten meebrengen die je denkt nodig te hebben.

De middag start om 13.30 met koffie en thee. Om 14.15 beginnen we ons werk te maken. Daarvoor hebben we 1 uur. Om 15.15 presenteren we wat we zoal bedacht en gemaakt hebben. Om 16.15 eten we een maaltijd. Na de afwas gaan we dan naar school.

Bart Drost,terug naar archief

Next

Bart Drost

vrij kunstenaar

Graafseweg 183a
6531ZR Nijmegen